Skip to content Skip to footer

Zásady ochrany soukromí a smluvní podmínky Aplikace

Společná ustanovení

1.1. Společnost Calliditas s.r.o. se sídlem č.p. 1, 411 15 Podsedice, pobočka Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČ: 05698952, DIČ: CZ05698952, číslo účtu: 287932947/0300, jednatel: Bc. Miloš Kačer, kontaktní osoba: Bc. Miloš Kačer, e-mail: milos.kacer@calliditas.net, telefon: +420 774 783 945 (dále jen Vykonavatel), je oprávněna vykonávat majetková práva k Aplikacím.

1.2. Vykonavatel vydává tyto Smluvní podmínky Aplikací (dále jen SP), které upravují práva a povinnosti Uživatele. Účinné znění SP je uveřejněno na adrese: https://calli.1982.eu/podminky-uzivani-aplikace/

1.3. Uživatel znamená subjekt, který přistupuje k Aplikaci a využívá Aplikaci.

1.4. Před použitím Aplikace je každý Uživatel povinen se pečlivě seznámit se SP. Uživatel používáním Aplikace souhlasí se zveřejněnými SP.

1.5. Vykonavatel si vyhrazuje právo měnit tyto SP bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. Povinností Uživatele je sledovat aktuální znění těchto podmínek.

Užívání Aplikace

2.1. Bez souhlasu Vykonavatele není dovoleno užívat Aplikaci jinak než pro vlastní potřebu (a to jak vcelku, tak jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Vykonavatele.

2.2. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Vykonavatele do technické podstaty či obsahu Aplikace.

2.3. Vykonavatel neodpovídá za jakékoliv dopady, důsledky a škody vzniklé z užití Aplikace způsobené jakoukoliv technickou závadou (ať již na straně Aplikace či třetí strany), nedostatečnou konektivitou apod.

2.4. Vykonavatel neodpovídá za jakékoliv dopady, důsledky a škody vzniklé z užití informací získaných z Aplikace způsobené např. neaktuálností či neúplností zveřejněných informací.

2.5. Vykonavatel neodpovídá za obsah Aplikace, pokud byl do Aplikace umístěn třetí osobou bez vědomí Vykonavatele v rozporu s těmito podmínkami či v rozporu s právními předpisy.

2.6. Uživatel nemá na zpřístupnění Aplikace a služeb právní nárok. Vykonavatel si vyhrazuje právo pozastavit bez náhrady a bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale vybrané Aplikace a služby.

2.7. Uživatel je povinen jednat tak, aby Vykonavateli nebo třetím stranám nevznikla škoda.

2.8. Uživateli se zakazuje využívat Aplikace pro sběr informací pro jejich další zpracování a šíření.

2.9. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků v souvislosti s používáním Aplikace si Uživatel hradí sám.

Zpracování osobních údajů (Privacy Policy)

3.1. Osobní údaje zpracovává Vykonavatel jako správce pouze na základě a v rozsahu dovoleném zákonem č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů).

3.2. Vykonavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity, vyjma poskytnutí orgánům veřejné moci vyžadují-li to právní předpisy.

3.3. Vykonavatel je oprávněn využít anonymizované údaje bez vazby k určitému Uživateli např. pro statistické účely.

3.4. V záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů může Uživatel kontaktovat e-mail: milos.kacer@calliditas.net. Uživatel má právo na informaci o zpracování osobních údajů, na poskytnutí kopií osobních údajů i podrobností o zpracování. Uživatel má právo na opravu, odstranění, omezení zpracování, může vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.

Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dne 22. 5. 2023

Pobočka

Calliditas s.r.o.
Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň

Sídlo

Calliditas s.r.o.
č.p.1, 411 15 Podsedice

IČO: 05698952
DIČ: CZ05698952
č.ú.: 287932947/0300

Made by Orbitalo 2024