Evropské fondy

Poradenství

Název projektu: Aplikace požadavků standardů ISO do procesního řízení společnosti

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Poradenství – Výzva I – Poradenské služby pro MSP (ITI Plzeň)
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_226/0023114
Harmonogram: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2021

Projekt je zaměřen na zavedení integrovaného systému řízení žadatele dle požadavků mezinárodních norem, vč. přípravy k jeho certifikaci. Jedná se o dodávku poradenských služeb, které mají za cíl připravit systém řízení v souladu s požadavky kriteriálních norem pro systémy managementu kvality, projektového řízení, bezpečnosti informací a společenské odpovědnosti. Zavedení systému řízení bude spojeno s podrobným popisem procesů a identifikací současné úrovně.

Proof of Concept

Název projektu: Technické řešení dopravní bezpečnosti ve VR

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: III. Výzva Proof of concept – aktivita b)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_337/0021491
Harmonogram: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Smyslem projektu je vytvořit prototyp Řídícího simulátoru, využitelného jako profesionální školící prostředek zaměřený na silniční a drážní dopravu. Půjde o zařízení, které bude v prostředí VR schopno navozovat obtížné až kritické situace z reálného života a umožní tak účastníkům školení prožít si emočně zážitek, a zároveň cvičit své reakce v těchto krizových situacích. Jedná se o komplexní řešení, kombinující nejmodernější technické prvky a technologické poznatky v oblasti VR/AR.

Proof of Concept

Název projektu: Koncepce nonverbální zpětné vazby na prožitky ve VR

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: III. Výzva Proof of Concept – aktivita a)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021439
Harmonogram: 1. 8. 2020 – 31. 9. 2022

Projekt je zaměřen na ověření možnosti sběru zpětné vazby na prožitky ve VR pomocí CA metody, která (stejně jako prostředí VR) nevyžaduje respondentovo vyjádření v textové formě. Cílem je ověřit realizovatelnost propojení zážitkového učení / sdílení informací ve VR a CA metody, a získat tím ucelený řetězec nezávislý na textu a omezeních s ním spojených. Výsledky získané CA metodou v prostředí VR porovnáme s výstupy z textových dotazníků a vyhodnotíme efektivitu obou metod sběru zpětné vazby.