Evropské fondy

Poradenství

Název projektu: Aplikace požadavků standardů ISO do procesního řízení společnosti

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Poradenství – Výzva I – Poradenské služby pro MSP (ITI Plzeň)
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_226/0023114
Harmonogram: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2021

Projekt je zaměřen na zavedení integrovaného systému řízení žadatele dle požadavků mezinárodních norem, vč. přípravy k jeho certifikaci. Jedná se o dodávku poradenských služeb, které mají za cíl připravit systém řízení v souladu s požadavky kriteriálních norem pro systémy managementu kvality, projektového řízení, bezpečnosti informací a společenské odpovědnosti. Zavedení systému řízení bude spojeno s podrobným popisem procesů a identifikací současné úrovně.

Proof of Concept

Název projektu: Technické řešení dopravní bezpečnosti ve VR

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: III. Výzva Proof of concept – aktivita b)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_337/0021491
Harmonogram: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Smyslem projektu je vytvořit prototyp Řídícího simulátoru, využitelného jako profesionální školící prostředek zaměřený na silniční a drážní dopravu. Půjde o zařízení, které bude v prostředí VR schopno navozovat obtížné až kritické situace z reálného života a umožní tak účastníkům školení prožít si emočně zážitek, a zároveň cvičit své reakce v těchto krizových situacích. Jedná se o komplexní řešení, kombinující nejmodernější technické prvky a technologické poznatky v oblasti VR/AR.

Proof of Concept

Název projektu: Koncepce nonverbální zpětné vazby na prožitky ve VR

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: III. Výzva Proof of Concept – aktivita a)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021439
Harmonogram: 1. 8. 2020 – 31. 9. 2022

Projekt je zaměřen na ověření možnosti sběru zpětné vazby na prožitky ve VR pomocí CA metody, která (stejně jako prostředí VR) nevyžaduje respondentovo vyjádření v textové formě. Cílem je ověřit realizovatelnost propojení zážitkového učení / sdílení informací ve VR a CA metody, a získat tím ucelený řetězec nezávislý na textu a omezeních s ním spojených. Výsledky získané CA metodou v prostředí VR porovnáme s výstupy z textových dotazníků a vyhodnotíme efektivitu obou metod sběru zpětné vazby.

Proof of Concept

Název projektu: Transdisciplinární didaktická koncepce pro uplatnění virtuální reality

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: IV. Výzva Proof of Concept – aktivita a)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023794
Harmonogram: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023

Předkládaný projekt směřuje k vytvoření a ověření funkčnosti transdisciplinární didaktické koncepce pro přípravu a praktickou realizaci efektivních edukačních intervencí pomocí VR přispívajících k překonání obtížných didaktických obsahů. Ověří, zda je možné s pomocí VR řešit problematiku kritických míst popsaných spolupracující VO (ZČU v Plzni),ověřit zda didaktická koncepce nalezne uplatnění, technickou realizovatelnost i komerční uplatnění pro vytváření SW VR a pro VR výukové pomůcky.

Partnerství znalostního transferu

Název projektu: Transfer znalostí pro nový SW nástroj pro sběr a vyhodnocení dat ve virtuální realitě

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: VI. Výzva Partnerství znalostního transferu
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023588
Harmonogram: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2023

Záměrem společnosti Calliditas s.r.o., pro jehož naplnění má chystaný přenos znalostí zásadní význam je vytvoření softwarového nástroje pro sběr a vyhodnocení dat s využitím virtuální reality a rozšíření nabídky produktů žadatele. Obsah SW modulu je postaven na metodě pro sběr a vyhodnocení dat prostřednictvím CAmethod. Potřebou a předmětem projektu je zapojit do tvorby SW pokročilé funkcionality a technologie a to prostřednictvím přenosu znalostí od ZO (ZČU v Plzni).

Partnerství znalostního transferu

Název projektu: Transfer znalostí pro SW nástroj určený pro školení bezpečnosti práce v oblasti stavebnictví prostřednictvím virtuální reality

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: VI. Výzva Partnerství znalostního transferu
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023592
Harmonogram: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Předmětem řešení projektu je přenos znalostí od ZO k vytvoření kvalitního a efektivního SW nástroje pro virtuální realitu. Obsahovou část SW modulu bude tvořit školení pro BOZP a PO pro oblast stavebnictví. ZO zná nejnovější trendy uplatnění SW VR pro různé oblasti vzdělávání, umí pracovat s didaktikou ve výuce a vzdělávání. Nastane přenos zkušeností a znalostí právě pro tvorbu modulu SW VR, který po nabytí prostřednictvím Asistenta a ZO vytvoří zcela nový produkt s vysokým potenciálem uplatnění.

Close Menu