Skip to content Skip to footer

Technologická agentura České republiky 

Název projektu: Digitalizace výuky projektového managementu s využitím konceptu serious games, virtuální a rozšířené reality s ohledem na aktuální potřeby businessu

Program: TQ – Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA
Veřejná soutěž: 1. veřejná soutěž programu SIGMA – Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV)  
Číslo projektu: TQ01000074
Harmonogram: 9/2023 – 10/2026
Hlavní příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Spolupříjemce:
Masarykova univerzita
Univerzita Pardubice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
IPMA Česká republika, z.s.
Calliditas s.r.o​​

„Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu SIGMA – 1. veřejná soutěž.”

Proof of Concept

Název projektu: Adaptive Learning

Operační program: Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Proof of concept – aktivita a) – výzva I.
Číslo projektu: CZ.01.01.01/08/22_001/0000349
Harmonogram: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2024

Společnost Calliditas v rámci svých aktivit hledá způsoby, jak získávat a vyhodnocovat zpětnou vazbu na své školicí programy a školicí materiály, a díky ní tyto programy zlepšovat tak, aby maximalizovala jejich účinnost. Očekávaným výstupem předkládaného projektu je zadání pro výzkumné ověření řešení v podobě pokročilého softwaru, který umožní nejen získávat ale i zpracovat data pro poskytování zpětné vazby v rámci vzdělávacího procesu ve škole.

Digitální podnik

Název projektu: Digitalizace – chytrá společnost

Komponenta: Digitální transformace podniků
Název výzvy: Digitální podnik – I. Výzva
Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0004739
Harmonogram projektu: 1. 10. 2022 – 31. 8. 2024

Projekt „Digitalizace – chytrá společnost“ je realizován za účelem zvýšení digitální úrovně společnosti Calliditas s.r.o., zvýšení kybernetického zabezpečení ICT infrastruktury a také k podpoře rozšíření služeb a nových produktů, které se zatím nenabízely. V rámci realizace budou nakoupeny specifické prvky HW a SW, které umožní digitální transformaci společnosti, která ve výsledku může znamenat výrazné zefektivnění procesů, zvýšení výkonu společnosti a posílení ekonomických ukazatelů.

Cílem projektu je zvýšení digitální úrovně společnosti Calliditas s.r.o. pořízením zejména pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které napomůžou společnosti vybudovat digitální podnik, pracovní prostředí v trendu Smart Office a také možnost vzniku nových produktů a služeb, které společnost doposud neposkytovala.

Partnerství znalostního transferu

Název projektu: Transfer znalostí pro SW nástroj určený pro školení bezpečnosti práce v oblasti stavebnictví prostřednictvím virtuální reality

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: VI. Výzva Partnerství znalostního transferu
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023592
Harmonogram: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Předmětem řešení projektu je přenos znalostí od ZO k vytvoření kvalitního a efektivního SW nástroje pro virtuální realitu. Obsahovou část SW modulu bude tvořit školení pro BOZP a PO pro oblast stavebnictví. ZO zná nejnovější trendy uplatnění SW VR pro různé oblasti vzdělávání, umí pracovat s didaktikou ve výuce a vzdělávání. Nastane přenos zkušeností a znalostí právě pro tvorbu modulu SW VR, který po nabytí prostřednictvím Asistenta a ZO vytvoří zcela nový produkt s vysokým potenciálem uplatnění.

Partnerství znalostního transferu

Název projektu: Transfer znalostí pro nový SW nástroj pro sběr a vyhodnocení dat ve virtuální realitě

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: VI. Výzva Partnerství znalostního transferu
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023588
Harmonogram: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2023

Záměrem společnosti Calliditas s.r.o., pro jehož naplnění má chystaný přenos znalostí zásadní význam je vytvoření softwarového nástroje pro sběr a vyhodnocení dat s využitím virtuální reality a rozšíření nabídky produktů žadatele. Obsah SW modulu je postaven na metodě pro sběr a vyhodnocení dat prostřednictvím CAmethod. Potřebou a předmětem projektu je zapojit do tvorby SW pokročilé funkcionality a technologie a to prostřednictvím přenosu znalostí od ZO (ZČU v Plzni).

Proof of Concept

Název projektu: Transdisciplinární didaktická koncepce pro uplatnění virtuální reality

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: IV. Výzva Proof of Concept – aktivita a)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023794
Harmonogram: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023

Předkládaný projekt směřuje k vytvoření a ověření funkčnosti transdisciplinární didaktické koncepce pro přípravu a praktickou realizaci efektivních edukačních intervencí pomocí VR přispívajících k překonání obtížných didaktických obsahů. Ověří, zda je možné s pomocí VR řešit problematiku kritických míst popsaných spolupracující VO (ZČU v Plzni),ověřit zda didaktická koncepce nalezne uplatnění, technickou realizovatelnost i komerční uplatnění pro vytváření SW VR a pro VR výukové pomůcky.

Proof of Concept

Název projektu: Technické řešení dopravní bezpečnosti ve VR

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: III. Výzva Proof of concept – aktivita b)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_337/0021491
Harmonogram: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Smyslem projektu je vytvořit prototyp Řídícího simulátoru, využitelného jako profesionální školící prostředek zaměřený na silniční a drážní dopravu. Půjde o zařízení, které bude v prostředí VR schopno navozovat obtížné až kritické situace z reálného života a umožní tak účastníkům školení prožít si emočně zážitek, a zároveň cvičit své reakce v těchto krizových situacích. Jedná se o komplexní řešení, kombinující nejmodernější technické prvky a technologické poznatky v oblasti VR/AR.

Proof of Concept

Název projektu: Koncepce nonverbální zpětné vazby na prožitky ve VR

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: III. Výzva Proof of Concept – aktivita a)
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021439
Harmonogram: 1. 8. 2020 – 31. 9. 2022

Projekt je zaměřen na ověření možnosti sběru zpětné vazby na prožitky ve VR pomocí CA metody, která (stejně jako prostředí VR) nevyžaduje respondentovo vyjádření v textové formě. Cílem je ověřit realizovatelnost propojení zážitkového učení / sdílení informací ve VR a CA metody, a získat tím ucelený řetězec nezávislý na textu a omezeních s ním spojených. Výsledky získané CA metodou v prostředí VR porovnáme s výstupy z textových dotazníků a vyhodnotíme efektivitu obou metod sběru zpětné vazby.

Poradenství

Název projektu: Aplikace požadavků standardů ISO do procesního řízení společnosti

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Dotační program: Poradenství – Výzva I – Poradenské služby pro MSP (ITI Plzeň)
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_226/0023114
Harmonogram: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2021

Projekt je zaměřen na zavedení integrovaného systému řízení žadatele dle požadavků mezinárodních norem, vč. přípravy k jeho certifikaci. Jedná se o dodávku poradenských služeb, které mají za cíl připravit systém řízení v souladu s požadavky kriteriálních norem pro systémy managementu kvality, projektového řízení, bezpečnosti informací a společenské odpovědnosti. Zavedení systému řízení bude spojeno s podrobným popisem procesů a identifikací současné úrovně.

Pobočka

Calliditas s.r.o.
Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň

Sídlo

Calliditas s.r.o.
č.p.1, 411 15 Podsedice

IČO: 05698952
DIČ: CZ05698952
č.ú.: 287932947/0300

Made by Orbitalo 2024